Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer: Wietske van Heertum, handelend onder de naam Dogs & Go Hondenuitlaatservice.

1.2 Opdrachtgever: eigenaar van de hond, degene die de uitlaatovereenkomst heeft ondertekend.

1.3 Hond: hond van opdrachtgever die door opdrachtnemer wordt uitgelaten.

1.4 Opdracht uitlaatservice: tegen een afgesproken vergoeding ophalen, uitlaten en thuisbrengen van de hond van opdrachtgever door opdrachtnemer op de afgesproken dag(en) en tijdstippen.

1.5 Uitlaatovereenkomst: een door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk overeengekomen opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (Hier, Zit, Af, Blijf en Volg) te kennen en deze ook te gehoorzamen, tenzij anders is overeengekomen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang naar soortgenoten en mensen. De hond dient geen gevaar op te leveren voor de overige honden en/of personen in het losloopgebied.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en/of de tarieven te wijzigen. Na wijziging van de algemene voorwaarden en/of de tarieven kan opdrachtgever geen aanspraak meer maken op eerder verstrekte informatie. Alle wijzigingen worden voor aanvang schriftelijk medegedeeld ten minste 1 maand voor de ingangsdatum.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting en ook de inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van oormijt, teken, vlooien en wormen.

3.2 Opdrachtgever dient opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten en/of beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt.

3.3 Opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

3.4 Loopse teven en honden die nog geen 12 maanden oud zijn, kunnen niet mee met de groepswandeling van 1 uur.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

4.2 Opdrachtnemer laat de hond bij een groepswandeling minstens 1 uur uit.

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders aangegeven op het opdrachtformulier.

4.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wandelingen te verplaatsen, in te korten of te annuleren bij bepaalde weersomstandigheden, zoals extreme sneeuw en warmte.

4.5 Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

4.6 De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er worden geen adresgegevens bij de sleutel bewaard. Elke sleutel krijgt een uniek lintje.

4.7 Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten, behoudens overmacht.

4.8 Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.

4.9 Opdrachtnemer is een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie en/of het volgen van een opleiding, cursus en/of een workshop. De exacte data worden ruimschoots van te voren doorgegeven aan opdrachtgever.

4.10 Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de gezondheid en het gedrag van de hond tijdens de wandeling.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

5.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij opdrachtgever.

5.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

5.5 Uw hond dient opgenomen te zijn in uw eigen WA-verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte materiële en immateriële schade.

5.6 Bij verhindering dient opdrachtgever de hond ten minste 24 uur van tevoren af te melden via een e-mail of een sms’je. Na bevestiging door opdrachtnemer wordt de geannuleerde wandeling niet in rekening gebracht. Indien de hond zonder afmelding bij het ophalen niet blijkt mee te kunnen, vindt geen teruggaaf van het wandelgeld plaats. Bij telefonisch afmelden op de dag van de geplande wandeling wordt het afgesproken tarief onverminderd in rekening gebracht.

5.7 Opdrachtgever dient telefonisch bereikbaar te zijn gedurende de gehele tijd dat de hond met opdrachtnemer op pad is.

5.8 Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Opdrachtgever legt op een afgesproken plaats een handdoek klaar waarmee de hond zo goed mogelijk kan worden afgedroogd.

5.9 De hond is gechipt en opdrachtgever heeft zijn/haar hond aangemeld bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG).

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer en/of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de desbetreffende betrokken hond(en) gedeeld.

6.2 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond.

6.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

6.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht.

6.7 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Alle tarieven zijn inclusief 21% btw.

7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een factuur te overhandigen aan opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer.

7.4 Het door opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer: IBAN-nummer: NL09 RABO 0904675541 t.n.v.: Dogs & Go, met vermelding van de naam van de hond(en).

7.5 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten.

7.6 De geldigheid van groepswandelkaarten vervalt na zes maanden. Er vindt geen restitutie plaats van niet opgenomen wandelingen.

7.7 De geldigheid van een abonnement voor de dagopvang vervalt na 1 maand.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

8.1 In gevallen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

8.2 Op alle opdrachtovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 9: Einde overeenkomst

9.1 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is bevoegd de uitlaatovereenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van opdrachtgever of opdrachtnemer of hond van opdrachtgever.

9.3 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de loop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Monnickendam, december 2014.